tisdag 20 mars 2012

Surrogatmödraskap: Svår fråga

För någon dag sedan stod det klart att en majoritet i riksdagens socialutskott blivit överens om en uppmaning till regeringen om att frågan om surrogatmödraskap grundligt och förutsättningslöst ska utredas. Några, både i riksdagshuset som utanför, har tolkat det som att lagförändringar nu automatiskt kommer. Så behöver det alls inte bli! Hela poängen med något som ska utredas grundligt och förutsättningslöst är väl att svaret på inget sätt är givet!

Det går att närma sig den här svåra frågan utifrån olika perspektiv. För egen del har jag på debattplats i Expressen lyft fram en aspekt. Sveriges tydliga lagstiftning mot sexköp bygger på det faktum att människor inte kan förvandlas till handelsvaror. Hur ska det synsättet tolkas i ljuset av att det kan öppnas för surrogatmödraskap? Bland annat skriver jag:

”För något år sedan var jag på en konferens i Bryssel för att diskutera det arbete som sker i norra Europa för att förhindra människohandel. En kvinna aktiv i en brittisk hjälporganisation förklarade högt och tydligt att det är länder som Sverige vilka förstår grunderna till att människor kan vara beredda att handla med andra människor. Ett effektivt sätt att bekämpa människohandel är att förhindra prostitution.

När den svenska sexköpslagen infördes var ett av huvudargumenten att en medmänniska aldrig får bli en handelsvara. Individen blev ett objekt. Någon och något att använda av den betalande.

Det är rätt svårt att se surrogatmödraskap utan alla former av ersättning. Det är ingen orimlig tanke att den som blir gravid för att själv aldrig ha barnet nära sig kan tänkas göra anspråk på någon form av kompensation. Och den som önskar en surrogatmoder kan ju också tänkas ställa vissa krav och anspråk. Med betalning kan det bli lättare att få det som önskas.

Jag är medveten om att både förespråkarna som motståndarna inser att det finns ytterligare en mängd komplicerade utmaningar och gränsdragningar att göra. Åtskilliga erkänner att det är svårt. Bara det avtal som får antas reglera förhållandet mellan kvinnan som ska föda och den som önskar få ett barn kan bli mycket knivig rättsmateria att hantera. Vid förra årets partistämma ställde sig moderaterna bakom att det görs en grundlig och förutsättningslös utredning. Partistyrelsen ville inte bifalla de motioner som väckts.

Ett av de resonemang som fördes löd: ’En näraliggande fråga är om ett avtal om surrogatmödraskap ska få innehålla ekonomisk ersättning till surrogatmamman. Å ena sidan kan de te sig naturligt att den som genomgår ett havandeskap och en förlossning för någon annans räkning ska kunna ersättas för detta. Särskilt mot bakgrund av att alla graviditeter innebär vissa hälsorisker för kvinnan. Å andra sidan innebär det en påfallande risk för att utsatta kvinnor ingår sådana avtal av ekonomiska skäl. Någonting som i sin tur innebär ett utnyttjande av en svag part som befinner sig i en beroendeställning.’

Kan ett land med en tydlig sexköpslag öppna för surrogatmödraskap? En utredning som verkligen ska vara grundlig och förutsättningslös kan inte undvika den frågeställningen utöver alla andra svåra och komplicerade överväganden som måste göras.”

Här finns hela min artikel i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/gravida-kvinnor-ar-inga-handelsvaror/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar