onsdag 5 september 2012

Från försvarspolitikens "säljorganisation"

Jag tycker att den pågående försvarsdebatten har sina uppförs- som nedförsbackar. Den som pläderar för sans och balans riskerar att beskrivas som en del av regeringens hejarklack och säljorganisation. Stor sak i det ifall det handlar om att medverka i formandet av en ny bättre organisation. De flesta seriösa bedömare är helt överens om att Sverige under lång tid levde på en myt om den egna förmågan. Från både politiskt- som försvarshåll fanns en genuin önskan om att forma något modernt och flexibelt. Det är den nyorientering vi sedan något år tillbaka befinner oss mitt uppe i. Bortåt 2017-19 ska den nya organisationen finnas på plats. Den som tar del av Försvarsmaktens årsredovisning eller de dragningar som görs finner inget annat presenterat material än att arbetet stadigt fortlöper framåt. Självfallet kommer det under vägen att finnas problem och svårigheter. Så är det med alla reformer.
 
Parlamentariskt reser socialdemokraterna en del invändningar. Somliga av dem fullt rimliga. Men det finns inga som helst konturer av ett seriöst alternativ till den försvarspolitik som förs idag. Det är i närtid S också lämnat den tidigare uppfattningen från det rödgröna valmanifestet från 2010 om neddragningar på två miljarder. Kvar i den mer kritiska hållningen är dock V och MP – mig veterligen de samarbetspartners socialdemokraterna trots allt önskar luta sig emot ifall det skulle bli regeringsskifte…
 
Så om kritik och invändningar riktas mot Alliansen är det fortfarande tunt med förslag och idéer i den parlamentariska miljön som kan beskrivas som bättre eller mer trovärdiga. Det är en god anledning att kyla av känslorna en smula. I själva verket är nog avståndet inte så förskräckligt långt mellan kritiker som mer regelbundet dyker upp i Svenska Dagbladet respektive Dagens Nyheter och vi i ”säljorganisationen”. Det finns all anledning att seriöst och brett analysera både den faktiska som kommande förmågan, liksom det som händer i vårt närområde. Självfallet måste särskilt intresse visas utvecklingen i Ryssland - ett land jag själv på många sätt kritiskt berört i ett antal inlägg och texter. Men det gäller också att sätta saker och ting i ett större sammanhang. Otvivelaktigt sker en modernisering av den ryska försvarsmakten, men följs den av en förändrad och försämrad attityd mot länder som Sverige? Alla är överens om att den globala upprustningen just nu har sin tyngdpunkt i Asien och Stillahavsområdet med Folkrepubliken Kina som den drivande kraften. Hur mycket måste Ryssland låsa upp österut? Allt detta är också dimensioner som bör lyftas fram i ett seriöst samtal. Ingen kan på allvar hävda sig ha svaren - just därför inleds snart försvarsberedningens arbete.
 
För någon dag sedan hade jag på Brännpunkt en artikel som tog sin utgångspunkt i regeringens och Allianspartiernas besked om att det nu blir köp av en uppgraderad version av Jas Gripen:
 
”En viktigt pusselbit i ett starkt svenskt försvar är våra flygstridskrafter. Ett modernt flygsystem ger Sverige möjligheten att snabbt vara på plats i och utanför vårt territorium. Vi är en till yta stor och central Östersjönation. Flyg och luftvärn är vitala delar av vårt försvar. Det är därför alliansregeringen nu föreslår riksdagen att följa Försvarsmaktens behov om att uppgradera till nästa generations Jas Gripen. Det handlar om att även i framtiden kunna upprätthålla en god förmåga enligt de behov Försvarsmakten anfört. Detta är helt i enligt med de analyser som gjordes i samband med det senaste stora försvarsbeslutet 2009.
 
Det handlar om en lång process som förtjänar respekt. För tre år sedan fattade riksdagen beslut om försvarets inriktning, vilket inkluderade behovet av kvalificerad stridsflygförmåga. Försvarsmakten har förordat en uppgradering av Gripen givet att det finns en partner att dela kostnader med i ett livscykelperspektiv. Nu har Sverige ett utmärkt tillfälle när Schweiz fattat beslut om att bli en strategisk allierad med Sverige för en ny generation Gripen. Till det kommer även intresse från ett antal andra länder på flera kontinenter som nu för samtal med Saab. Den rådande ekonomiska och finansiella oron gör att det tas fasta på den samlade kostnadsbilden inklusive exempelvis underhåll.
 
Finansieringen av nästa generation Jas Gripen görs dels med redan avsatta medel i den materielplan som räknat med ett svenskt flygvapen långt bortom 2025, och dels ger regeringen i budgetpropositionen ett långsiktigt tillskott till Försvarsmakten. Att Schweiz nu har beslutat om köp av den nya versionen gör att det går att pressa priset ytterligare. Det har spekulerats i att kostnaderna för att anskaffa nästa generations Jas Gripen skulle försvåra finansieringen av andra försvarsgrenar. Så blir det inte. Med regeringens förslag till upplägg går det att undvika att det sker på bekostnad av övriga delar av försvaret. Därmed skapar vi förutsättningar för att fortsatt ha ett försvar i balans.”
 
Här finns hela mitt inlägg på Brännpunkt:

27 kommentarer:

 1. "Men det finns inga som helst konturer av ett seriöst alternativ till den försvarspolitik som förs idag."

  Men det är ju inte det som är problemet - att det inte finns något seriöst alternativt förslag.

  För ett seriöst alternativt förslag bör ju bygga på en seriös analys av den hotbild man anser att försvarets förmågor ska svara upp mot.

  Och de enda aktörerna som har informationen för att göra en sådan hotbild sitter i Försvarsmaktsledningen och till viss del på Försvarsdepartementet.

  Och den mest seriösa kritiken och invändningarna mot det alternativ vi har idag är ju att det inte bygger på en seriös analys av den hotbild man anser att försvarets förmågor ska svara upp mot.

  Så om Alliansen har för avsikt att komma tillrätta med kritiken mot den försvarspolitik som förs idag så är nog det enda alternativet att genomföra en seriös - och trovärdig - försvarsberedning som redovisar den hotbild man anser att försvarets förmågor ska svara upp mot och sedan kommer med ett (finaninserat och trovärdigt) förslag till hur vi ska kunna realisera detta förslag.

  Då har vi ett alternativ!

  Men jag tror inte att det är så många som ser framför sig att den försvarsberedning som nu tillsätts kommer att svara upp mot detta.

  SvaraRadera
 2. Du vill hela tiden komma med argument som "att det finns inga alternativ till vår försvarspolitik" etc. Problemet är att, ni för ingen försvarspolitik, ni för istället en politik där ni hävdar att ni tänker på försvaret men där ni hela tiden gör det motsatta genom era handlingar. För att ta ett exempel, ni lånar ut en division Gripen under en tid då det är väldigt oklart om vad som ska hända i vårt närområde samtidigt som ni hävdar att vårt luftförsvar stärks? Här ovan hävdar du också att ni inte vet "om hotbilden mot Sverige höjs", ändå så rapporterar norska medier konstanta "fejkanfall" mot deras kuster av ryskt flyg och det har också blivit en ökning av flyg över Östersjön. Ni tar inte ansvar för det svenska försvaret, det finns ingen flotta (för den är inte färdigutprovad ens och saknar också eget luftskydd), det finns ingen arme för den har varken modern utrustning samt saknar luftskydd till stora delar och vårt flyg kan förnärvarande skydda ungefär halva landet. Och detta görs kanske under en tid av, om vi har tur, 1 vecka. Och ändå så hävdar Ni att "vi är så bra och så duktiga och vi klarar oss så bra". Det är slut med lögner och dimridåer, det är dags att bekänna färg och se allt för vad det är.

  SvaraRadera
 3. Vilket är då egentligen regeringens förslag till upplägg, och hur förhåller det sig till ÖBs redovisning av behov av att förstärka anslaget i miljardstorlek från 2015 för att klara insatsorganisationen till 2019 och framåt - ett behov innan kostnader för nytt stridsflygsystem tillförts? Du får gärna konkretisera detta för en enkel skattebetalare igen. Jag förstår inte riktigt.

  Menar regeringen att det inte går ut över övriga försvarsgrenar om man beaktar ekonomisk balans, dvs. de får vad som blir över oaktat operativa förmågebrister? Eller täcker regeringens förslag också behov av materielförnyelse mm. för att vidmakthålla och utveckla sjö- och markoperativa förmågor i enlighet med den kommande försvarsberedningens resultat?

  Jag kanske ska utgå från att ni vet vad ni håller på med, lita på ditt ord, och inte ifrågasätta så mycket?

  SvaraRadera
 4. Ahaaa, den svenska statsledningen, just nu en alliansregering, behöver inte tänka mer långsiktigt än till nästa val!!! Orimligt att kräva mer? Eftersom ni vet att ni behöver lämna över stafettpinnen då, så är det nästan bra att politikområden havererar efter nästa val? Partipolitik och -taktik har blivit ett självändamål och nationens ledning och långsiktiga hälsa är egentligen en underordnad fråga? Blott sammanhanget där partipolitiken genomförs? Därför är det skitsamma vad som händer med försvarsförmågan efter 2014, för då är det någon annans fel? Ansvarsfullt, på min ära! Men, så tänker ni förstås inte.

  SvaraRadera
 5. "Otvivelaktigt sker en modernisering av den ryska försvarsmakten, men följs den av en förändrad och försämrad attityd mot länder som Sverige?"

  - JA. Eller har du missat vad som sades i Finland nyligen och som sedan visade sig vara förankrat ända upp till Putin själv.

  "Försvarsmaktens årsredovisning eller de dragningar som görs finner inget annat presenterat material än att arbetet stadigt fortlöper framåt."

  - Du syftar bevisligen inte på samma årsredovisning som beskrev det enorma materialberg som behöver omsättas.

  När kommer beställning läggas på de två nya ubåtarna av typ A26?

  SvaraRadera
 6. För den delen, i offerten till Schweiz så nämns bara att Sverige enbart ska skaffa JAS av modell E, hur ska man då kunna utbilda nya piloter på den modellen utan en F modell? Eller ska ni beställa sådana senare?
  http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/aktuell/mitteilung/120828a.parsys.40699.downloadList.63680.DownloadFile.tmp/120828kasernengesprd.pdf

  SvaraRadera
 7. I dessa rader från BU2013 återfinns diverse projekt som man från vår regering och riksdag har ansett sig nödsakad att tills vidare dra in på till förmån för andra viktigare ändamål.
  Projekten är spridda över vapengrenarna och kostnadsberäknade till mellan 75 till 100 mdr i dagens penningvärde.

  BU2013
  ”Anslaget Anskaffning av materiel och anläggningar 1:3 och Vidmakthållande,
  avveckling av materiel och anläggningar 1:4 är i balans ekonomiskt men inte
  operativt. Den ekonomiska balansen har, likt tidigare år, åstadkommits genom att
  anskaffningsbeslut förskjutits framåt i tiden med reducerad framtida användbarhet
  av krigsförbanden som följd.”

  Till detta kommer ett stort antal system vars sista förbrukningsdag ligger inom närtid (5-10 år)
  Av regeringen beräknad kostnad?

  SK60,som exempel, behöver ersättas inom sex år!
  Av regeringen beräknad kostnad?

  När ska alliansen beställa ubåtarna?
  Kostnadsberäkning finns. Beslut saknas!

  När och hur är det tänkt att regeringen kommer att presentera lösningarna på dessa och alla andra uppskjutna och av nöden tvingande anskaffningar?

  De pengar som nu finns avdelade till kommande JASprojekt täcker givetvis inte kostnaderna för beväpning av planet på långa vägar.
  Detta är kostnadsberäknat av regeringen till ...? och kommer att tillföras FM år ...?

  Tittar man bakåt på den förda försvarspolitiken så kan väl ingen se någon direkt plan eller kan följa någon röd tråd.
  Beslut och avsikter spretar åt alla håll. Det enda man kan se som en gemensam nämare är att underlagen, i den mån det funnits sådana, i flera fall varit skönmålade paket med spänstiga beräkningar från försvardepartementet.
  Man har även konsekvent avvisat resultat från analyser och undersökningar man själva beställt från t.e.x. FOI och försvarsmakten.
  (Läs gärna Riksrevisionens rapport)

  Ett klipp.

  Riksevisionen
  15 mars 2012
  ”År 2008 fattade regeringen beslut om att spara 2,8 miljarder kronor i försvarets materielförsörjning. Riksrevisionens granskning visar att besparingarna har fått negativa konsekvenser för Försvarsmaktens insatsförmågor och ekonomi. Många projekt som avbröts har återkommit, ibland till en högre kostnad.

  Riksrevisionen har granskat konsekvenserna av besparingarna på cirka 2,8 miljarder som gjordes inom Försvarsmaktens materielförsörjning under åren 2009–2011. Istället för att ge Försvarsmakten i uppdrag att göra besparingarna valde regeringen att själv bestämma hur de skulle tas ut, genom att avbryta eller reducera ett antal materielprojekt.
  Granskningen visar att besparingarna har lett till negativa konsekvenser för Försvarsmaktens verksamhet. Enligt Riksrevisionen har regeringen inte gjort tillräckliga konsekvensanalyser i samband med besparingarna. Riksrevisionen konstaterar vidare att riksdagen inte har fått tillräckliga underlag för att fatta beslut om minskade anslag.”

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 8. Forts..

  Att sedan vissa moderata företrädare irrar omkring i pressen med diverse underliga uttalande, som dessutom återkommer med jämna mellanrum och helt tydligt varit i säck innan de kom i påse, begriper jag inte.
  Det förstärker i.a.f. inte trovärdigheten.

  Att samarbetet mellan departement och FML inte är det bästa kan väl inte klarare belysas än med de senaste turerna kring JAS.

  Slutligen är alliansregeringen på det klara med att vi behöver ett luftvärn.
  Jag ser fram emot det förslaget. (Jag kan redan nu berätta att några 200 miljoner om året eller liknade kommer inte att förslå långt)

  Analysen inför försvarsbelutet 2009 sade en hel det annat också.
  Kommer vi att få se något av detta från regeringen eller har alliansen gjort en egen utvärdering av behoven??
  Hur ser den ut i så fall? Det är väl inte så att ubåtarna försvunnit i utvärderingen?

  Någon kan roa sig med att addera kostnaderna för de delar av det uppskjutna materielberget som återfinns i min kommentar.
  Bra att ha nu när vi snart skall få se regeringens förslag.

  För en gångs skull är ÖB tydlig i frågan om IO14. Det blir inget av den om inte mer pengar till reformen skjuts till från 2015 och framåt.
  Här blir också intressant att se lösningen då både finans, försvar och statsminister sagt att de inte blir ett öre mer i budgeten till detta.

  Slutligen, herr Wallmark så väntar jag med spänning att få se om allt vackert tal endast är en läpparnas bekännelse under tvång eller något som har med verkligheten att göra.

  Börja gärna med ubåtarna!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 9. Hans,

  Det är ju svårt att veta var man ska börja. Regeringens besked om gemensam anskaffning av JAS 39E innebär inte bara en möjlig press av priset. Det innebär framförallt också för Sverige en pressning av flygplanets förmåga tillsammans med det bristande finansieringen.

  För svensk försvarsförmågas innebär det ytterligare press eller närmast stupstock. Mitt under den period när den teknologiska nivån i närområdet stiger markant, framförallt avseende den dimensionerande motståndadren, har Regeringen beslutat att reducera Flygvapnet med en fjärdedel i stridsflygförmåga. När JAS 39E är slutlevererad är numerären jämfört med idag reducerad med nästan 50 % och då är inte JAS 39E i närheten av 100 % bättre än 39C. Framförallt lär inte turn-aroundtider, logistik med mera utvecklats så mycket att 40-60 flygplan kan generera en så ökad stridsfrekvens och effektivt att de är bättre än 99 st JAS 39C/D.

  Till allt utom den yttersta striden kommer Flygvapnet att vara reducerat med 20 flygplan för utprovning, utbildning och utveckling, varvid Flygvapnet under 2020-talet effektivt kommer att bestå av TVÅ divisioner JAS 39E. Det är svårt att beskriva denna utveckling av luftstridskrafterna med annat än ren och skär galenskap.

  Märk väl att då har inte ens effekterna inom resten av Försvarsmakten berörts och framförallt inte ekonomin.

  SvaraRadera
 10. Varför kan inte framförda argument bemötas och på punkt till punkt avvisas av regeringens chearleaders? Är det sekretess som anförs som hinder? Sekretess på vilka grunder? Att inte avslöja svensk inkompetens i den strategiska försvarsplaneringen? Den är uppenbar ändå, enbart baserat på den information som faktiskt lämnas.

  Är det så att ni inte förstår frågorna och/eller helt enkelt står utan svar på frågorna? Ni skyller på er status som lekmän och valda representanter för folket? 1) Folket är då tyvärr smartare och mer pålästa än vad ni ger oss credit för 2) Varför lyssnar ni då inte på de sakkunniga?

  Nu skulle de flesta marknadskonsulter rekommendera en pudel och att inte låta prestige rendera er mer skada.

  SvaraRadera
 11. Hans,

  För det första ligger Sverige vid Östersjön och Nordkalotten och inte i Asien!
  Så jag föreslår att vi inriktar analysarbetet till i första hand dit.
  För det andra du blandar ihop hot med kapacitet som de flesta politiker.
  Det är för sent att börja rusta när ev vilja och hotnivån ökar gentemot Sverige och närområdet.
  Vi måste dimensionera mot den Ryska militära kapacitets/förmågeutvecklingen.
  Den kapaciten är beslutad att öka dramatiskt.

  En del brukar pedagogiskt beskriva det som att det är för sent att beställa brandbilar när branden börjat...

  Men det är bra att du åtminstone pekar på att utvecklingen måste följas men vi måste ju någon sluta snacka och dra slutsatser och skrida tillverket och skapa fler krigsförband rätt utrustade bemannade och övade.

  Vilken analys har försvarsdepartementet gjort som landade i 40-60 plan när antalet moderna plan i närområdet kommer att öka markant?
  Borde inte då slutsatsen bli att vi behöver fler flygplan än idag?

  Jan-olov

  jan-Olov

  SvaraRadera
 12. Såtillvida att inte Gripen är helt överlägsen alla andra plattformar denna ställs mot? Och det är den ju inte även i den mest utvecklade Gripen-versionen beställd i tredubbel kvantitet.

  När beställs ubåtar?
  Hur ser regeringen (i minoritetsställning) på att riksdagen inte hörts om hur denna ser på att befintliga Gripenplattformar hyrs ut till Schweiz utan att denna får ge sin syn på saken? Ovidkommande? Men det är väl ändå inget statligt bolag som säljs ut?

  SvaraRadera
 13. Hans;

  "Alla är överens om att den globala upprustningen just nu har sin tyngdpunkt i Asien och Stillahavsområdet med Folkrepubliken Kina som den drivande kraften. Hur mycket måste Ryssland låsa upp österut?"

  Tror du på fullt allvar att Kina & Ryssland kommer att binda upp så mycket resurser gentemot varandra att småfolk som vi svenskar tryggt kan sitta borta i vår ände utan nämnvärda egna försvarsresurser..?

  Ta en ordentlig funderare på saken utifrån Ryskt, respektive Kinesiskt perspektiv..
  Jag skulle vilja påstå att de båda har mycket intressantare byten tillgängliga, som kräver betydligt mindre ifråga om risk och ansträngning.
  Och att de är väl medvetna om det.

  Däremot kan de nog komma att gnälla på varann emellanåt, om inte annat för syns skull, så att vi i omgivningen inte oroas alltför mycket..


  /velociraptor

  SvaraRadera
 14. Nu får ni jobba hårdare med pom-poms och hejaramsor. Publiken verkar svårcharmad trots världsvant uttryck och faderlig visdom.

  Enklast är nog att sakligt bemöta, dvs. svara på, de konkreta frågorna.

  Ni kanske väntar på manus och talk-notes från partikansliet/finansdepartementet?

  SvaraRadera
 15. Ja, det är tråkigt att Moderaterna fortfarande verkar driva ett parti i opposition, snarare än att förstå att nu är faktiskt deras uppgift att ta ansvar för rikets långsiktiga intressen. Inte nymoderaternas i första hand. Ett statsbärande parti...nja, det verkade så lovande ett tag...

  SvaraRadera
 16. Vad som så märkligt är att miljöpartipolitiker lyckas sätta fingret på allt vad som är så galet. Då har det gått väldigt långt. Jag kan bara hålla med om att försvarspolitiken och hur den torgförs är ett hån mot varje tänkande människa. Jag håller inte med Birger Schlaug, men han är i varje fall ärlig med sina argument och sina alternativ och vad de innebär. Det är inte ni. Ni vill både ha kvar kakan och äta upp den. Jag tycker det är skamligt. Det är inte direkt så att det är ett statligt bolag som ska säljas ut. http://schlaug.blogspot.se/2012/09/de-rosenbla-flyger-vidare.html

  SvaraRadera
 17. Det verkar som om moderaterna fullständigt tappat förnuftet när det gäller försvarsplanering. Hur kan man tillsätta en utredning om hur luftförsvaret skall utformas efter 2040. Det är lika absurt som om man efter första världskriget (1919) skulle ha tillsatt en utredning om hur luftförsvaret skulle ordnas efter 1947.
  Det är märkligt att man inte tycks vara intresserade av hur vi skall klara luftförsvaret de närmaste 30 åren. Istället vill man lägga kraft på en ganska meningslös utredning där osäkerheten om både den politiska och tekniska utvecklingen är total. - Se problemen vi har nu och de närmaste årtiondena.
  År 2040 ligger 28 år bort i tiden - och det är enkel matematik (2040-2012=28)!

  Lennart Elborgh fd controller HKV

  SvaraRadera
 18. Jag har full respekt för att människor tycker olika. Och jag gillar att åsikter och tankar bryts mot varandra. I ett antal av ovan lämnade kommentarer finns ett tonfall jag i vart fall själv skulle undvika. I vart fall om ambitionen är att söka föra en meningsfull dialog.

  Några inlägg handlar om Ryssland. Även jag tycker att detta är viktigt att verkligen fundera kring. Men då gäller det att lyfta fram alla relevanta aspekter. Hur mycket av upprustningen är en nödvändig modernisering? Hur står det till med värnpliktsförsvaret fortfarande präglat av pennalism och som unga män gör allt för att undvika? Olje- och gasindustrin är motorn i rysk ekonomi – vad sker långsiktigt då produktionsanläggningarna blir äldre utan nödvändig modernisering och en del fält sinar? Vad händer i ett land där befolkningsantalet faktiskt minskar? Hur påverkas den viktiga medelklassen i takt med Putins fastare grepp och brutalare metoder mot oliktänkande?

  Det går att ställa mängder med relevanta frågor. Allt detta måste vägas mot varandra. Rimligtvis blir det en uppgift för Försvarsberedningen. Jag upprepar också tidigare framförda åsikter om att det är betydelsefullt att Sverige här också stämmer av sin Rysslandsbild med andra relevanta partners i närområdet, exempelvis Finland.

  Även om någon signatur vet att Östersjön och Arktis inte ligger i Asien så kan det ju ändå finnas anledning att reflektera en smula kring hur Moskva eventuellt ser på Kinas växande maktambitioner i Asien. Dessutom hur mycket av Rysslands kapacitet som knyts upp i Kaukasus.

  I några av kommentarerna nämns det så kallade materielberget. Alldeles rätt. Det är något som skjutits på år efter år, av regering efter regering. Och det förtjänar en djup analys om vad som kan behövas för framtiden. Ifråga om insatsorganisationen som ska vara på plats 2017-19 och de ekonomiska förutsättningarna fram till 2015 finns det inget i årsredovisningar eller dragningar som visar att Försvarsmakten avviker från budget eller plan.

  Avslutningsvis finns ett ifrågasättande av en luftförsvarsutredning. Även jag har varit kritisk. Den som går tillbaka i kammarens protokoll kan se formuleringar väldigt nära de som framförts här. Det är ingen hemlighet att partierna ingått en kompromiss och att det nu blir en parlamentarisk kommitté även kring detta. Och tillsätter vi något är det med ambitionen att det ska vara bra och ge materiel som går att använda i det fortsatta arbetet.

  SvaraRadera
 19. @ Hans Wallmark 8 september 2012 06:28

  Här återkommer ett par av de argument som Moderata försvarspolitiker i flera omgångar upprepat kring Rysslands utveckling.

  > nödvändig modernisering
  > befolkningsantalet minskar

  Wallmark ställer frågor men tongången påminner om det andra från M sagt mer tydligt. Att dessa händelser ska ge förmildrande effekter på den framtida Ryska hotbilden mot Sverige.

  I det stora hela förminskar och förmildrar M-politiker faktiskt den Ryska utvecklingen. Om något negativt sker i Ryssland så anses det ändå bra för oss. Om något bra sker i Ryssland, ja då är det bra för oss. Så ser argumentationen ut.

  Att Ryssland nu skaffar ett "insatsförsvar" med modernt materiel som i månt och mycket kan leverera högre prestanda och förmågor än motsvarande västliga system + extremt många professionella soldater kan inte förminskas med ovetenskapliga åsikter om att befolkningproblematik samt internpolitiska frågor på något sätt skulle minska Sveriges hotbild.

  Jag skulle i så fall hävda det precis omvända. För många inrikesproblem kan få Ryssland att söka efter externa säkerhetspolitiska 'möjligheter' som berättigar statens, presidentens och militärens existens. Andra skribenter har nämnt eventuella intresseområden. Militära maktmedel som påtryckning i ett antal frågor finns att ta hänsyn till.

  Hela Sverige behöver ett försvar, flyg-marin-mark. Den moderatledda regeringen har slagit in sig på fortsatt slakt av Försvarsmakten. Det är också extremt svårt att se med vilka underlag regeringen tar sina ryckiga beslut. Aviserad "JAS-satsning" är nära nog det värsta som kan ske för flygvapnet samt långsiktigt för Svensk flygindustri. Kortsiktigt och ryckigt. Nu försöker M-representanter även peka på att Försvaret inte vill ha någon tvåsits Gripen F fast sanningen är den att man tvingats välja bort denna mycket efterfrågade version pga för lågt försvarsanslag. Samtidigt som övriga delar av försvaret väntar på materiel. Förmågekollapsen kommer i rasande fart.

  Och vad gör vi om Brasilien, Kroatien med flera accepterar offerterna som innebär att YTTERLIGARE Gripen C/D ur Flygvapnet ska hyras ut?

  Det här är inte någon rysskräck. Det är verklighet och både vi och nästkommande generationer förtjänar ett Sverige som kan stå upp mot främmande makts inskränkande säkerhetspolitik. Det kräver en ny politik.

  / Signatory
  @GripenNews

  SvaraRadera
 20. @ Hans. Tonfallet är ett resultat av moderata försvarspolitikers ovilja till meningsfull dialog. Istället för konkreta svar på konkreta frågor så kommer en monolog av meningslösa talpunkter från er. Det är uppenbart att ni "hanterar" svensk säkerhet och försvarsfrågan. Ni driver den inte. Tonfallet indikerar att utrymmet för meningsfull dialog med väljarna (de som debatterar frågan åtminstone) börjar tryta. Er brist på seriös respons i debatten kommer förhoppningsvis rendera er en rungande respons i nästa val istället.

  SvaraRadera
 21. Hans,

  Vad avser landet i närområdet som upprustar mycket kraftigt finns det alla skäl att oroa sig. Hur ser man i Ryssland på denna nödvändiga modernisering av de väpnade styrkorna? Är det för att likt den svenska Afghanistandoktrinen vara beredd att genomföra insatser i oroliga delar av världen eller är det av högst nationella skäl där man för en aktiv politik att säkerhetspolitiskt positionera sig i förhållande till väst? Tyvärr ligger vi med vårt geografiska läge i kläm där.

  2020 är den ryska upprustningen satt att vara i mål. Ett argument som framförts mot att det skulle fungera är vikande oljepris. Efter någon månads dipp är vi åter över 110 dollar för Brent. Vad som händer långsiktigt när fastlandsfälten är ett av de stora problemen för just Sverige, där det mindre problemet är att vi idag till 50 % är beroende av rysk olja. Det större problemet är att den ryska staten med de väpnade styrkorna idag ställs om för det som sedan millennieskiftet är fastställt som Rysslands enda räddning – utvinning av externa fyndigheter i Arktis.

  En annan "förhoppning" är den vikande ryska befolkningsmängden. Liksom argumentet att upprustningen sker från en oerhört låg nivå är det passé. Nu är det åter befolkningstillväxt i Ryssland för första gången på många år.

  Det är svårt att diskutera närområdets utveckling utan att komma in på sekretessen. Man kan dock utan problem sluta sig till att ambitionerna och verksamheten taktar rätt väl med att den huvudsakliga moderniseringen inte sker längs den kinesiska gränsen utan i det västra militärområdet.


  "inget i årsredovisningar eller dragningar som visar att Försvarsmakten avviker från budget eller plan". Påpekanden i nämnda dokument om icke uppnådda utbildningsmål år efter år, samt budgetunderlag som visar på behovet av miljardtillskott för att ens kunna genomföra den övningsverksamhet som krävs för att färdigställa IO14 till 2019, pekar på annat. Kungliga krigsvetenskapsakademin har startat en ny matematikkurs. Det är sannolikt fortfarande inte för sent att anmäla sig till höstterminen.

  SvaraRadera
 22. Som sagt, krokodiler i all ära, men hårt skinn, små öron och stor käft är inte vad svensk säkerhet och försvarsförmåga behöver i dagens kritiska läge. Ni verkar inte förstå att krisen är nära systemkollaps även om ambitionerna inte är högre än det lilla insatsförsvar som för närvarande ligger på ritbordet. Det är inte "invasionsförsvarskramare" eller "rysskräck" som driver kritiken. Det är glappet mellan uppgifter och resurser som inte längre går att dölja eller omfördela. Nedrustningen har nått vägs ände. Reserverna är slut och snart förloras inte bara slaget utan hela kriget. Systemkollapsen står inför dörren. Men, visst, jag förstår. Ni behöver bara hålla ut några få år, så landar katastrofen behagligt i knät på en oppositionsregeringen som inte är lika ansvarsfull när det gäller landets intressen. Inte mer än rätt att de som bäddade för skiten får ta den också? En sådan strategi är inte särskilt ansvarsfull om ni har ambitionen att inte bara vara ett oppositionsparti utan vill ses som ett statsbärande alternativ. Det är en strategi utan politisk integritet, heder och ära. Vilket tonfall förtjänar ni egentligen?

  SvaraRadera
 23. Jag läser det ni skriver och har respekt för i vart fall de sakligt framförda argumenten. Tycker måhända kanske inte att det omvända gäller.

  Jag säger absolut inte att allt är bra i Ryssland. Tvärtom på många plan. Den som läst vad jag skrivit respektive anfört i kammaren kan också få syn för sägen. Det jag tycker kan krävas är en bredare analys där saker och ting vägs mot varandra. Inte minst en samordning med resonemangen i våra viktiga grannländer. Här kommer Försvarsberedningen att fylla en viktig uppgift.

  Vad vi nu har att diskutera i riksdagen i närtid är fram till utgången av 2015 baserat på tidigare stora försvarsbeslut och det den tidigare försvarsberedeningen lade till grund (var inte med i försvarsutskottet vid den tidpunkten). Ifråga om 2015 och åren därefter kan mycket hända. Av den anledningen ska Försvarsberedningen arbeta och ett nytt långsiktigt försvarsbeslut fattas. Ett antal debbatörer föregår detta både ifråga om vilka slutsatser som borde dras liksom vilka slutsatser de tror att Försvarsberedningen kommer att dra.

  Shakespeare skrev någonstans att det gäller att inte springa före sin häst till marknaden. Rätt klokt!

  SvaraRadera
 24. @ Hans Wallmark 9 september 2012 05:38

  Du får gärna kommentera specifikt vad du ogillar med folks kommentarer så kan vi säkert tillsammans nysta ut eventuella osakligheter. När moderaterna tex använder NATO-utvärderingen så sker det som regel högst osakligt - det passar jag på idag.

  Försvarsberedningar imponerar sällan. Den senaste föreslog avveckling av nyss moderniserat RBS 97 utan att föroda ersättare. Utan analys och emot försvarsmaktens rekommendationer. Beredningen föreslog också att Gripenflottan skulle reduceras i väsentlig grad. Ett förslag precis efter att riksdagen röstat för att vi skulle ha 100 flygplan. Vilket var då det så fantastiskt förbättrade omvärldsläge på en så extremt kort tid som fick beredningen att ta detta beslut? Hur var detta långsiktigt tänkt? Vilken säkerhetspolitisk analys gjordes?

  Tillfälligt sa alliansen nej till förslagen men nu verkar man slå in på att detta ska förverkligas trots den allt mer agressiva Ryska utrikespolitiken och kraftiga upprustning. Det är viktigt att poängtera att ju mer vi deltar i operationer utomlands som irriterar Ryssland ju mer ökar vi risken för ett säkerhetspolitiskt maktutövande i vårt närområde. Till detta kommer redan tidigare förmedlade osäkerheter rörande strategiska resurser m.m.

  Så ta höjd för osäkerheter. Hellre ett försvar som kostar lite mer men som aldrig behöver användas.

  /Signatory
  @GripenNews

  SvaraRadera
 25. Ja, de konkreta svaren på konkreta fakta saknas fortfarande och vissa behöver ingen beredning för att åtminstone identifera att det finns en allvarlig frågeställning. ÖB har de facto sakligt redovisat de långsiktiga effekterna av en "prolongerad" ekonomi. Ändå är det bara slagord och osakligt mummel som förs fram i debatten av moderata försvarspolitiker.

  Vad är ett "användbart" försvar egentligen? Är räddningstjänsten oanvändbar om den inte konstant släcker bränder? Vore det inte bättre om bränder, och konsekvenser därav, kunde förebyggas med god beredskap? Är investeringar i beredskap, t.ex. NBG, bortkastade pengar? Är det inte egentligen mer önskvärt om förbanden står oanvända än att de behöver vara engagerade i strid? Visst, vi genomför insatser proaktivt på bortaplan för att skapa säkerhet hemma, kanske främst för att skaffa oss vänner, men samma doktrin kan näppeligen tillämpas på eventuellt tillkommande behov av nationell, territoriell försvarsförmåga. Eller är det bättre med insatta förband som strider i det fallet? "Användbara" förband enlig moderat varmluftsretorik.

  Mot bakgrund av den information och de sakliga underlag om ekonomin som ÖB fört fram, hur är det ens möjligt att med sådan emfas hävda att en ökning av försvarsanslaget som inte ens täcker värdeminskningen på grund av inflationen nu ska täcka både anskaffning av nytt stridsflygplan och de underskott i miljardklass som ÖB redovisat? Inga konsekvenser för övriga försvarsgrenar? Hur var det nu med at springa före hästen till marknaden?

  Hur kan det vara tillräckligt med att uppnå "ekonomisk balans" utan att överhuvudtaget beakta konsekvenser för den operativa förmågan? Ur skattebetalarperspektiv borde det vara nyttan av gjorda investeringar, "pang för pengarna", som ska stå i fokus. Det finns inget självändamål med att upprätthålla en budget och en ekonomi i balans för Försvarsmakten. Utan att det leder till nytta och mervärde för samhället, så är hela investeringen bortkastad oaktat dess "ekonomiska balans" i termer av att budget möter utgifter. Moderaternas varmluftsretorik blir bara begriplig om man t.ex. antar att det t.ex. bara är den näringslivspolitiska nyttan och användande av försvarsmedel som injektion till diverse andra politikområden som är att betrakta som samhällsnytta. Säkerhetspolitik, försvarspolitik, politiskt strategiska doktriner och militär förmåga verkar lysa med sin frånvaro som relevanta samhällsnyttor för moderater.

  Det kan ju vara så att ni i er upphöjda visdom begriper så mycket mer än oss vanliga knegare, men upplys oss då gärna med fakta. Eller ska moderat politik upphöjas till en religion där man ska tro på prästernas budskap utan att ifrågasätta? Det låter inte särskilt "höger" om man bortser från diverse historiska diktaturer.

  SvaraRadera
 26. Är det enlig moderat retorik bättre och mer "användbart" med förband som strider på riktigt för att separera två kontrahenter i en internationell konflikt, eller är det bättre att svenska förband genom sin styrka lokalt i insatsområdet signalerar sådan styrka att stridshandlingar mellan kontrahenterna uteblir? Dvs. är inte avsaknad av väpnad konflikt bättre än motsatsen. Är inte syftet med militära stridskrafter att i första hand avhålla från och dämpa risken för stt väpnade stridshandlingar uppstår. Fred är politiskt bättre än krig? Därmed behöver också ett antal förutsättningar uppfyllas vid dimensionering, bl.a. måste styrkan vara trovärdig för att ge den önskade dämpande effekten, oavsett om insatsen genomförs internationellt eller nationellt. Men "ekonomisk balans" räcker? Det är underordnat om våra förband måste strida eller bara visa upp sig i ett insatsområde? Det är bättre om de strider för då är de bevisligen "användbara"? Det underlättar rekrytering?

  Man blir faktiskt lite mörkrädd ibland när man hör lekmännen blåsa varmluft... (vilket tyvärr inkluderar många uniformerade beslutsfattare, där är vi överens).

  SvaraRadera
 27. Det vore ytterst märkligt om ni i alliansen skrotar alla planer på JAS 39 F - det är ju just denna version som ska motivera framtiden med möjligheter att AESA analysera i realtid, peka ut och länka mål samt möjligheten att kunna stödja hela den svenska Försvarsmaktens förband med stöd stridsledning av förarlöst flyg. Gripen får bara inte bli en halvmesyr med en aningslös och okunnig försvarspolitik där man tror sig veta bäst utan att läsa vad som står i FOI Rapport angående den militära hotbilden/utvecklingen.
  Den NATO rapport som berömde svensk insatsberedskap handlade väl bara om "krisberedskap"? Det är i så fall inte mycket att hänga i julgranen när det skarpa läget blir allvar! NATO är idag mycket svagt - glöm inte det! Vi behöver istället en rejäl svensk upprustning av vårt nationella försvar - något som politikerna glömt och lagt i träda under många år och inte ens har förstått allvaret kring trots att ryssarna ständigt övar/har övat inför kriget sedan de första gången satsade rejält i Zapad 2009 - och att sådant redovisas i FOI´s Rapport.

  SvaraRadera